Affectief Bewuste Benadering
op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking

Literatuur

 

BOEKEN

In 2011 kwam het boek 'de Affectief Bewuste Benadering' uit, dat vooral een visie uitdraagt op het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Om de vertaalslag naar de praktijk goed te kunnen maken kwam in 2014 het vervolg hierop uit: 'Begeleiden met inzicht'. Het is geschreven voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. In het boek maken we een vertaalslag van de gedragswetenschap naar de werkvloer en introduceren we een stappenplan waarmee de begeleider een houvast krijgt. Uiteraard aan de hand van de ABB. In het'Handboek Verstandelijke Beperking'  worden naast de ABB, 23 andere methoden besproken en met elkaar vergeleken.

 

WERKBOEKEN

De volgende werkboeken zijn ontwikkeld  voor mensen met een lichte verstandelijke beperking:

Werkboek Het Toekomstplan 
Veel cliënten hebben geen duidelijk toekomstbeeld. Wel hebben zij, net als ieder ander, dromen. Deze dromen lijken vaak onbereikbaar. Mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite met plannen en vooruit kijken; met het overzien van welke zaken tot welke doelen leiden en om te bepalen of iets haalbaar is of niet. Nu is het niet meteen noodzaak dat wij als begeleiders vertellen wanneer een droom, een wens of een plan ons niet haalbaar lijkt. Het samen zoeken naar het antwoord is van veel meer waarde dan een ongevraagd (maar goed bedoeld) advies. Het samen creëren van een duidelijk doel schept perspectief en maakt het mogelijk voor de cliënt om zich verder te ontplooien.

 
Werkboek Netwerkplan 

In de huidige hulpverlening gebeurt het nog vaak dat het belang van het netwerk van een cliënt onvoldoende aandacht krijgt. En dat terwijl het netwerk een belangrijke invloed heeft op de mate van zelfredzaamheid van een persoon met een verstandelijke beperking. Familie, vrienden en andere belangrijke personen hebben een groot aandeel waar het gaat om de terugvalmogelijkheden van een zelfstandig wonende cliënt. Maar ook wanneer een cliënt in een instelling verblijft, is een goed ontwikkeld netwerk van groot belang. Wanneer dit netwerk rondom de persoon optimaal functioneert, zal hij of zij hier ondersteuning door ervaren en zal er ook relatief minder begeleiding nodig zijn. Een werkblad kan hier gedownload worden.
  

Werkboek Dagelijkse Routine 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een grotere behoefte aan structuur. Deze behoefte aan duidelijkheid en zekerheid om zich veilig te kunnen voelen, komt voort uit het beperkte begrip en hun verminderde draagkracht. Om hieraan tegemoet te komen, is het zaak om structuur aan te bieden. Een onderdeel van deze structuur is de dagelijkse routine van de cliënt. Sommige cliënten hebben hier onze hulp niet of nauwelijks bij nodig. Anderen, waarbij de dagelijkse routine niet goed verloopt, hebben hierbij wel hulp nodig. Er is bij hen te weinig structuur en dat leidt tot verveling, onduidelijkheid, spanningen of negatief gedrag. Een dagprogramma, dagbesteding en vrijetijdsbesteding zijn zaken waar we het dan over moeten hebben. Het werkboek Dagelijkse Routine is een leidraad om tot zulke afspraken te komen. Een werkblad kan hier gedownload worden.


Werkboek Leefstijl 
Dit werkboek biedt het handvat om het gesprek over voeding en beweging tussen de begeleider en de client te bewerkstelligen. Dit leidt tot een stap-voor-stap plan om tot een gezondere leefstijl te komen. Ondertussen krijgt de client op een praktische (en niet veroordelende!) manier inzicht in de eigen leefstijl en krijgt de begeleider inzicht in de leefstijl van de client. 

 
Werkboek Signaleringsgesprek 

Om de betekenis van de gevoelens en het gedrag van de cliënt goed te kunnen interpreteren, is het van belang om hier samen in gesprek over te gaan. Dit werkboek is een leidraad voor dit gesprek. Na het bespreken van de basisemoties, gaat de begeleider met de cliënt in gesprek over ontspanning en spanningsopbouw. Met deze informatie wordt een signaleringsplan gemaakt. 

Werkboek Persoonlijke verzorging 

Vooral bij onze doelgroep is het belangrijk dat leefgewoontes besproken worden en bekend zijn bij de begeleiding. Een goede persoonlijke verzorging is niet altijd vanzelfsprekend. Het werkboek biedt handvatten om tot een goede afstemming en eventueel een gezamenlijk plan te komen.

Werkboek geldzaken 

Mensen met een verstandelijke beperking, die op zichzelf wonen, komen voor veel uitdagingen te staan. Eén van die uitdagingen is het omgaan met geld. Het is belangrijk dat de "persoon in kwestie zelf grip krijgt op zijn geldzaken. Dit werkboek helpt hierbij. 

Werkboek rust in je hoofd 

Rust in je hoofd betekent dat je de dingen kunt doen die je eigenlijk wilt doen, zonder stress. Het is niet gemakkelijk om zomaar rust in je hoofd te krijgen. Het is daarom belangrijk dat leefgewoontes besproken worden. Dit werkboek helpt daarbij en bestaat uit een aantal stappen om tot belangrijke inzichten te komen.

Werkboek Levensverhaal 

Werkboek levensverhaal is speciaal ontwikkeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Vaak weten we zeer weinig van de voorgeschiedenis van de cliënt. Bovendien kijkt iedereen af en toe terug op het verleden. Soms kan het goed zijn om zaken te bespreken en een plek te geven. Door het opschrijven van je levensverhaal, ontstaat een boek over wat voor jou belangrijk is en waarmee andere mensen in de dagelijkse zorg en omgang rekening kunnen houden. 

 

FORMULIEREN

De Regenton-VB+  >zie pagina

EE-zelftest               >zie pagina 

Feedbackgesprek  >download